تفاوت بین فری هولد و لیزهولد چیست؟

تفاوت بین فری هولد و لیزهولد چیست؟

حق مالکیت (Freehold) به معنای مالکیت مطلق بر دارایی است. در حالی که اجاره (leasehold)، به معنای نگهداری ملک از طریق اجاره برای مدت بیش از 10 سال (تا 99 سال) است و نمی توان آن را به طور کامل خریداری کرد.

مقایسه ملک ها

مقایسه